Artikel 1. Algemeen

a. Elmont Financieel Advies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60885793. Deze

algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing in de relatie Elmont Financieel Advies en opdrachtgever

maar ook voor alle personen die, op welke wijze dan ook, voor Elmont Financieel Advies werkzaam zijn of zijn

geweest dan wel voor alle personen die door Elmont Financieel Advies bij de uitvoering van enige opdracht zijn

ingeschakeld. De algemene voorwaarden gelden tevens voor alle personen voor wiens handelen of nalaten

Elmont Financieel Advies aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.
 

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

a. Elmont Financieel Advies verricht alle werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht. De

uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna: de cliënt). Derden

kunnen aan de werkzaamheden van Elmont Financieel Advies en de resultaten ervan geen rechten ontlenen.

b. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Elmont Financieel Advies en door Elmont Financieel Advies

uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:408 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is

uitgesloten. De opdracht aan Elmont Financieel Advies betreft een inspanningsverbintenis en derhalve geen

resultaatsverbintenis. Overeengekomen termijnen gelden als indicatie en zijn niet aan te merken als fatale

termijnen. De cliënt heeft geen recht op enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, bij overschrijding van

de opgegeven termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding

het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

c. Alle aanbiedingen van Elmont Financieel Advies, in welke vorm dan ook (met inbegrip van offertes), zijn

vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan. Elmont Financieel Advies is tevens gerechtigd zonder

opgaaf van redenen eigen aanbiedingen en offertes te herroepen, nadat een aanbod of offerte is aanvaard

door de cliënt, mits dit schriftelijk en binnen vijf werkdagen na aanvaarding geschiedt.

d. Aanbiedingen en offertes van Elmont Financieel advies gelden niet automatisch voor toekomstige

overeenkomsten.

e. Een opdracht tussen de cliënt en Elmont Financieel Advies komt pas tot stand door een schriftelijke

opdrachtbevestiging van Elmont Financieel Advies aan de cliënt, dan wel doordat een door Elmont Financieel

Advies gedaan schriftelijk aanbod door de cliënt schriftelijk is aanvaard.

f. Elmont Financieel Advies is bevoegd om voor de uitvoering van een opdracht gebruik te maken van diensten

van derden. Elmont Financieel Advies zal dit zoveel als mogelijk doen in overleg met de cliënt.

g. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Elmont Financieel Advies ter

beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever is

gehouden om aan Elmont Financieel Advies al die informatie en bescheiden te verstrekken, die Elmont

Financieel Advies nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar

ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en

financieren van terrorisme(“Wwft”), te kunnen naleven.

h. Indien wordt gecommuniceerd met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van

dataverkeer, is Elmont Financieel Advies niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van virussen en/of

andere onregelmatigheden in de communicatie. Elmont Financieel Advies is niet verantwoordelijk voor een

tijdige en correcte ontvangst van de door haar verzonden berichten, ongeacht de wijze van verzending. De

verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt zonder encryptie, tenzij de cliënt en

Elmont Financieel Advies hieromtrent schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

i. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

Artikel 3. Facturering en betaling

a. De werkzaamheden van Elmont Financieel Advies worden gefactureerd op basis van een uurtarief, tenzij

tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief betreft het uurtarief dat op het moment

van het verrichten van de werkzaamheden binnen Elmont Financieel Advies voor de betreffende persoon

geldt. Op eerste verzoek doet Elmont Financieel Advies opgave van de op enig moment geldende tarieven.

Elmont Financieel Advies behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen.

b. Elmont Financieel Advies verstuurt in beginsel maandelijks (achteraf) facturen en uitsluitend per e-mail. De

factuur bevat/vermeldt een algemene omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Op eerste verzoek

verstuurt Elmont Financieel Advies de facturen per gewone post en/of verstrekt Elmont Financieel Advies de

volledige urenspecificatie betrekking hebbende op de betreffende factuur.

c. De kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, worden door Elmont Financieel Advies direct aan de cliënt

doorbelast. Het betreft hier onder meer (doch niet beperkt tot) reiskosten, verschotten zoals koerierskosten,

vertaalkosten en de kosten van derden die zijn ingeschakeld. Aangezien Elmont Financieel Advies voorstander

is van de “nieuwe financiële adviseurs” wordt er geen verhogend percentage gehanteerd voor algemene

kantoorkosten.

d. Elmont Financieel Advies is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Elmont

Financieel Advies behoudt zich het recht voor om de aanvang van de werkzaamheden afhankelijk te stellen van

de ontvangst van het voorschot. Voorschotten worden in de eindfactuur verrekend.

e. Indien en voor zover wijzigingen in de opdracht leiden tot een prijsstijging, dan dient de cliënt deze prijsstijging

eveneens te voldoen, behoudens voor zover de wijziging in de opdracht het gevolg is van een toerekenbare

tekortkoming van Elmont Financieel Advies.

f. Voor zover van toepassing worden alle factuurbedragen verhoogd met omzetbelasting en eventuele andere

heffingen van overheidswege.

g. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering. Betaling dient tijdig plaats

te vinden in Euro’s op een door Elmont Financieel Advies aangegeven bankrekeningnummer.

h. De cliënt komt ter zake de betaling van facturen geen enkel recht op verrekening of opschorting toe.

i. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan

Elmont Financieel Advies te worden medegedeeld door de cliënt, bij gebreke waarvan alle rechten van de

cliënt om zich te verweren tegen de factuur komt te vervallen.

j. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is de cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of

ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5%

per maand verschuldigd. Tevens is Elmont Financieel Advies vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen

te treffen.

k. Alle eventuele incassokosten komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld

op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van 500 euro. De gerechtelijke kosten omvatten de

volledige door Elmont Financieel Advies gemaakte kosten. Van het voorgaande wordt slechts afgeweken

indien de cliënt een particulier is, in welk geval de wettelijke regeling geldt.

l. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de cliënt is

Elmont Financieel Advies gerechtigd om alle vorderingen op de cliënt per onmiddellijk op te eisen.
 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

a. Elmont Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die:

- Voortvloeit uit (korte) mondelinge adviezen waarvoor Elmont Financieel Advies bij de cliënt geen kosten in

rekening heeft gebracht; en/of

- is veroorzaakt doordat de cliënt aan Elmont Financieel Advies onjuiste of onvolledige informatie heeft

verstrekt; en/of

- is veroorzaakt doordat Elmont Financieel Advies de werkzaamheden heeft opgeschort vanwege het niet

tijdig betalen van een factuur; en/of

- is ontstaan door tekortkomingen van ingeschakelde derden;

b. Elmont Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst,

vermogensschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade in verband met boetes.

c. Elmont Financieel Advies is niet aansprakelijk voor (kennelijke) typfouten of drukfouten in door haar

gehanteerde of verstrekte documentatie, zoals (maar niet beperkt tot) prijslijsten, offertes en

(opdracht)bevestigingen.

d. Onverminderd het voorgaande is iedere aansprakelijkheid van Elmont Financieel Advies als gevolg van of in

verband met de uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt

uitbetaald op basis van de door Elmont Financieel Advies afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

e. Indien erom welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt

en/of deze verzekering geen dekking biedt, kan Elmont Financieel Advies beperkt aansprakelijk worden gesteld

tot maximaal het voor de betreffende opdracht aan honorarium ontvangen bedrag. Indien de opdracht een

looptijd heeft van langer dan 6 maanden, dan wordt de hiervoor genoemde aansprakelijkheid beperkt tot het

honorarium dat Elmont Financieel Advies over de laatste 6 maanden van de cliënt heeft ontvangen. De

aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 1200,- .

f. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Elmont Financieel Advies is in overeenstemming met de

vereisten van Fiscount. Op eerste verzoek kan een cliënt ten kantore van Elmont Financieel Advies de polis

inzien.

g. De cliënt vrijwaart Elmont Financieel Advies voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband

houden met de uitvoering van een opdracht.
 

Artikel 5. Overmacht

a. Elmont Financieel Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming voor zover die het (directe

of indirecte) gevolg zijn van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte, natuurinvloeden

(brand, overstroming, aardbeving, orkaan), handelsembargo’s, overheidsingrijpen, pandemieën, oorlogen en

terrorisme. Elmont Financieel Advies zal de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van eventuele

overmachtssituaties.
 

Artikel 6. Overige

a. Elmont Financieel Advies heeft het recht om op ieder moment de opdracht schriftelijk op te zeggen.

De cliënt is in dat geval gehouden alle kosten te voldoen aan Elmont Financieel Advies voor de tot op het

moment van beëindiging verrichte werkzaamheden, en eventuele overige kosten te vergoeden. In geval dat de

opdracht schriftelijk door Elmont Financieel Advies is opgezegd, zijn alle verstuurde facturen door Elmont

Financieel Advies direct opeisbaar. Een opdracht kan niet met terugwerkende kracht worden beëindigd.

b. Gedurende de looptijd van de opdracht is het de cliënt niet toegestaan om de opdracht (tussentijds) op te

zeggen. Indien de cliënt de opdracht na het verstrijken van de looptijd niet wenst voort te zetten, dient de

cliënt dit uiterlijk drie maanden voor afloop van de looptijd per aangetekende post aan Elmont Financieel

Advies te melden, bij de gebreke waarvan de opdracht voor eenzelfde periode stilzwijgend wordt verlengd.

c. Indien een dossier is afgewikkeld, wordt dat dossier zeven jaar bewaard. Na zeven jaar wordt het dossier

vernietigd tenzij de cliënt voorafgaand aan de verstrijkdatum schriftelijk heeft aangegeven het dossier te willen

ontvangen. Elmont Financieel Advies is enkel verplicht tot afgifte van het dossier indien alle facturen door de

cliënt zijn voldaan c.q. er geen betalingsachterstand is.

d. De bepalingen van een overeenkomst en de algemene voorwaarden waarvan het de bedoeling is dat deze van

kracht blijven, zullen logischerwijs ook na afloop van de opdracht c.q. overeenkomst op partijen van toepassing

blijven.

e. Alle aanspraken van de cliënt jegens Elmont Financieel Advies (op welke grond dan ook) vervallen in ieder

geval na 1 jaar nadat de cliënt bekend is geworden met dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen worden met

het bestaan van deze aanspraken.

f. Op alle opdrachten c.q. overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht

van toepassing en is enkel de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

g. Elmont Financieel Advies is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde

algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende opdrachten.

h. Deze algemene voorwaarden (Versie 1, 2022) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. De

meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Elmont Financieel Advies

(www.elmont.nu).

Wij staan voor u klaar!